วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กฎกติกาในการแข่งขันมวย

15 ธ.ค. 2023
325

กฎกติกาในการแข่งขันมวย

มวยเป็นกีฬาที่มีมายาวนานในประเทศไทย การแข่งขันมวยจึงมีกฎกติกาและข้อบังคับที่เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมในการแข่งขัน กฎกติกาที่สําคัญมีดังนี้

1. นักมวยต้องสวมนวม สายรัด และปลอกแขนให้ครบถ้วนตามข้อกําหนด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ห้ามใช้สารเคมีหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆ

2. ห้ามกระทําการอันตรายต่อคู่ชก เช่น ต่อยหลังหัน กัด ผลัก ดึง หรือเตะ เป็นต้น

3. ห้ามทําฟาวล์ เช่น ต่อยหรือชกต่อเมื่อกรรมการสั่งหยุดการแข่งขันแล้ว

4. การแข่งขันแบ่งออกเป็นยก โดยแต่ละยกมีระยะเวลา 3 นาที พักระหว่างยก 1 นาที

5. หากคู่ชกฝ่ายใดลงไปนอนกองพื้นหรือไม่สามารถสู้ต่อได้ กรรมการจะนับ 8 วินาที ถ้ายังไม่ลุกขึ้นมาสู้ จะประกาศให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายชนะ

6. หากคู่ชกทั้งสองฝ่ายไม่สามารถสู้ต่อได้เมื่อครบยก กรรมการจะใช้คะแนนตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายชนะ

7. นักมวยต้องให้เกียรติและมีน้ําใจนักกีฬาต่อกัน ห้ามพูดจาหรือกระทําการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขัน

กฎกติกาเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการแข่งขันมวย นักมวยและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและลดการบาดเจ็บจากการชกมวย กฎกติกาเหล่านี้จึงเป็นรากฐานสําคัญของวงการมวยไทยมาจนถึงปัจจุบัน